เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

หลักสูตร

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการปราจีนบุรี
Prachinburi Commercial Vocational College

เปิดสอนในหลักสูตร 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
                                                                                    - สาขาวิชาการบัญชี (Accounting)
                                                                               สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer)
                                                                               - สาขาวิชาการตลาด (Marketing)
                                                                               - สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก (Retail Business)

 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
                                                                               - สาขาวิชาการบัญชี (Accounting)
                                                                               - สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (Digital Business Technology)
                                                                               - สาขาวิชาการตลาด (Marketing)
                                                                               - สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (Retail Business)

                                   Link สาขาวิชาการบัญชี      
                                   Link สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
                                   Link สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล  
                                   Link สาขาวิชาการตลาด                     
                                   Link สาขาวิชาธุกิจค้าปลีก/ทวิภาคี    
 
^