เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

Personnel

ผู้บริหาร

 • thumbnail

  ดร.กนกพร วรมานะกุล วอง

  ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการ

 • thumbnail

  นางบุญทัย วรมานะกุล

  กรรมการบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการปราจีนบุรี

 • thumbnail

  นายนพดล วรมานะกุล

  ผู้จัดการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการปราจีนบุรี

 • thumbnail

  นายภูเบศร วรมานะกุล

  กรรมการบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการปราจีนบุรี

 • thumbnail

  ดร.อุไรวรรณ วรมานะกุล

  กรรมการบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการปราจีนบุรี

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 • thumbnail

  อาจารย์รัตนาพร เกียรติอมรเวช

  รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 • thumbnail

  อาจารย์ณฐพล มังคลา

  หัวหน้างานข้อมูลสารสนเทศ/อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 • thumbnail

  อาจาย์ดลชัย วงษ์พึ่งตน

  หัวหน้างานทวิภาคี/อาจารย์สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก

ฝ่ายวิชาการ

 • thumbnail

  อาจารย์วิจิตรา วรมานะกุล

  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 • thumbnail

  อาจารย์รัตนากร วงษ์มาก

  หัวหน้างานฝ่ายวิชาการ/อาจารย์สาขาวิชาการตลาด

 • thumbnail

  อาจารย์มณฑิตา คุ้มพงษ์พันธุ์

  อาจารย์สาขาวิชาการตลาด

 • thumbnail

  อาจารย์นัยรินทร์ ปราสาททอง

  หัวหน้างานแนะแนว/อาจารย์วิชาสามัญ

 • thumbnail

  ว่าที่ร้อยตรีวงพงศ์ คอมเหลา

  ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร/อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 • thumbnail

  อาจารย์ชาลินี สมจิต

  อาจารย์สาขาวิชาการตลาด

 • thumbnail

  Miss. Sian Watkins

  อาจารย์วิชาสามัญ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 • thumbnail

  อาจารย์กรรณิกา ศรีภักดี

  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 • thumbnail

  อาจารย์ชนิษฐา เสนาใหญ่

  หัวหน้างานทะเบียน/อาจารย์วิชาสามัญ

 • thumbnail

  อาจารย์น้ำผึ้ง ธรรมวัตร

  หัวหน้างานธุรการ/อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี

 • thumbnail

  อาจารย์วนิดา ทองเอม

  เจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ/อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 • thumbnail

  อาจารย์ผดุงเดช แก้วเชื้อ

  อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

 • thumbnail

  อาจารย์ถวัลย์ มานะทน

  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

 • thumbnail

  อาจารย์ดวงกมล มูลพลาศัย

  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

 • thumbnail

  อาจารย์สินี สินารุญ

  อาจารย์วิชาสามัญ

 • thumbnail

  อาจารย์ปัญญา บุญครุฑ

  หัวหน้างานกิจกรรม/อาจารย์วิชาสามัญ

 • thumbnail

  อาจารย์จริยา สุทธิประภา

  อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี

 • thumbnail

  อาจารย์รุ่งฤดี คำมณี

  อาจารย์วิชาสามัญ

^