เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

วิสัยทัศน์

 วิสัยทัศน์
จัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตรงกับปรัชญาของวิทยาลัยที่ว่า ประพฤติดี มีวินัย ตั้งใจเรียน เพียรศึกษา กีฬาเก่ง
^