เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ประวัติ

ประวัติข้อมูลพื้นฐาน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการปราจีนบุรีเป็นสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
ด้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2525 โดยใช้ชื่อโรงเรียนพณิชยการปราจีนบุรี 
ตั้งอยู่เลขที่ 97 ซอยศึกษา  ถนนเทศบาลดำริ  ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี  
ตามใบอนุญาตเลขที่ 59/2525 มีเนื้อที่ทั้งสิ้น  6 ไร่ 3 งาน  47 ตารางวา
ในปีการศึกษา 2548  ได้ปรับลดขนาดที่ดินให้โรงเรียนหทัยชาติจำนวน 1 ไร่ 2 งาน จึงเหลือพื้นที่จำนวน5ไร่1งาน 40 ตารางวา
มีนายสุชาติ วรมานะกุล เป็นผู้รับใบอนุญาต  นายนพดล วรมานะกุลเป็นผู้จัดการ และ ดร.กนกพร วรมานะกุล วอง เป็นผู้อำนวยการ
เปิดทำการสอนประเภทวิชา พาณิชยกรรม แบ่งออกเป็น  3 แผนก ได้แก่ การบัญชี  การขาย  และเลขานุการตาม
หลักสูตรสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ.2524 ต่อมาปี พ.ศ.2538 ได้เปิดทำการเรียนการสอนเพิ่มเติมขึ้นในหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ จำนวน  3 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาการตลาด
โดยใช้หลักสูตรของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2536 
ปีการศึกษา 2551 ถึงปัจจุบัน เปิดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
โดยใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2545 (ปรับปรุง2546)
ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สาขาวิชาพณิชยการ 3 สาขางานได้แก่ สาขางานการบัญชี
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขางานการขาย ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2546 
ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาประเภทวิชาบริหารธุรกิจ เปิดสอน 3 สาขาวิชาได้แก่
สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 
ปีการศึกษา 2554 ได้ขออนุญาตขยายหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพิ่มอีกหนึ่งสาขางาน
คือสาขางานธุรกิจค้าปลีก ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทวิภาคี โดยประสานความร่วมมือกับบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
และศูนย์การเรียนรู้ปัญญาภิวัฒน์ในการวางแผนและปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน การฝึกวิชาชีพในระบบทวิภาคี
และปีการศึกษา2554ได้ขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งโรงเรียน หมวด 1 ชื่อ ประเภท ระดับ การศึกษาข้อ 1
โรงเรียนมีชื่อว่าจากเดิม“โรงเรียนพณิชยการปราจีนบุรี” ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ “ Prachinburi Commercial School ” เปลี่ยนเป็น
“วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการปราจีนบุรี ”ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ“ Prachinburi Commercial Vocational College ”  
ตามใบอนุญาตเลขที่ปจ 3/2555 ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555
มีนายสุชาติ วรมานะกุล เป็นผู้รับใบอนุญาต  นายนพดล วรมานะกุล  เป็นผู้จัดการ และดร.กนกพร วรมานะกุล วอง เป็นผู้อำนวยการ

ปีการศึกษา 2556 ได้ขออนุญาตใช้หลักสูตรใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556
ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 4 สาขาวิชา
ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด  และสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
ปีการศึกษา 2557 ได้ขออนุญาตใช้หลักสูตรใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2557
ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาการบัญชี  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขาวิชาการตลาดและสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของวิทยาลัยตามใบอนุญาตเลขที่ 01/2557 ลงวันที่ 7 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2557
^