เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

Personnel

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 • thumbnail

  อาจารย์รัตนาพร เกียรติอมรเวช

  รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 • thumbnail

  อาจารย์ณฐพล มังคลา

  หัวหน้างานข้อมูลสารสนเทศ/อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 • thumbnail

  อาจาย์ดลชัย วงษ์พึ่งตน

  หัวหน้างานทวิภาคี/อาจารย์สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก

^