เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

Personnel

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 • thumbnail

  อาจารย์รัตนาพร เกียรติอมรเวช

  รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 • thumbnail

  อาจารย์ณฐพล มังคลา

  หัวหน้างานข้อมูลสารสนเทศ/อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 • thumbnail

  อาจารย์นัยรินทร์ ปราสาททอง

  หัวหน้างานแนะแนว/อาจารย์วิชาสามัญ

 • thumbnail

  อาจารย์วนิดา ทองเอม

  เจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ/อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 • thumbnail

  อาจารย์วิทยา นาคประเสริฐ

  เจ้าหน้าที่งานกองทุนเพื่อการศึกษา/อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

^