เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

Personnel

ฝ่ายวิชาการ

 • thumbnail

  อาจารย์วิจิตรา วรมานะกุล

  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 • thumbnail

  อาจารย์รัตนากร วงษ์มาก

  หัวหน้างานฝ่ายวิชาการ/อาจารย์สาขาวิชาการตลาด

 • thumbnail

  อาจารย์มณฑิตา คุ้มพงษ์พันธุ์

  อาจารย์สาขาวิชาการตลาด

 • thumbnail

  อาจารย์นัยรินทร์ ปราสาททอง

  หัวหน้างานแนะแนว/อาจารย์วิชาสามัญ

 • thumbnail

  ว่าที่ร้อยตรีวงพงศ์ คอมเหลา

  ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร/อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 • thumbnail

  อาจารย์ชาลินี สมจิต

  อาจารย์สาขาวิชาการตลาด

 • thumbnail

  Miss. Sian Watkins

  อาจารย์วิชาสามัญ

^