เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

Personnel

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 • thumbnail

  อาจารย์กรรณิกา ศรีภักดี

  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 • thumbnail

  อาจารย์ชนิษฐา เสนาใหญ่

  หัวหน้างานทะเบียน/อาจารย์วิชาสามัญ

 • thumbnail

  อาจารย์น้ำผึ้ง ธรรมวัตร

  หัวหน้างานธุรการ/อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี

 • thumbnail

  อาจารย์วนิดา ทองเอม

  เจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ/อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 • thumbnail

  อาจารย์ผดุงเดช แก้วเชื้อ

  อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

^